Privacyverklaring

Laidos vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze gegevens. Laidos vzw houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit impliceert het volgende:

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en willen u hierop wijzen en deze respecteren.

Laidos vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring vragen heeft hierover, kan u ons contacteren via dit adres: Laidos vzw p/a Bernard Platteau | Churchillaan 111 | 8790 Waregem.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Laidos vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Laidos vzw (uitvoering overeenkomst). Deze activiteiten omvatten het plaatsen van reacties op blogberichten en het versturen van informatie via het contactformulier.
 • Om nieuwsbrieven te kunnen versturen (toestemming betrokkene)

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslaan en verwerken): persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam en e-mailadres). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk)
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bv. in kader van een politie-onderzoek). Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor (schriftelijk) toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Laidos vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden tot maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Alle personen die namens Laidos vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze Privacyverklaring en op de contactpagina vindt u onze contactgegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren (bijvoorbeeld door een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht rechtstreeks aan een andere partij. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging Privacyverklaring

Laidos vzw kan haar Privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 14 maart 2019. Oudere versies van de Privacyverklaring zullen in het archief worden opgeslagen. Neem contact met ons op indien u deze wil raadplegen.

Cookie disclaimer

Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De Belgische wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn.

Welk nut hebben deze cookies?

Deze cookies zijn in ons geval uitsluitend bedoeld om je via deze site zo goed mogelijk te bedienen. Daartoe gebruiken we o.a. een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken om op basis van die informatie de website voor de gebruikers te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken; wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op verschillende sociale netwerken (o.a. Facebook en Twitter). Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen (Facebook, Twitter …). Deze cookies worden echter alleen geplaatst wanneer je op deze links klikt.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Je kan het gebruik van cookies beheren in je browser, en je kan ook opgeslagen cookies verwijderen indien je dat wenst. Hoe je dat doet hangt af van welke browser je gebruikt en op welk toestel je deze browser gebruikt. Meer informatie hierover vind je in de handleiding van je browser of door informatie op te zoeken over “cookies beheren en verwijderen in … (bv. Chrome)”.